Каско на МПС срещу първи риск 20/08/2013

ЗД Евроинс предлага нов продукт- Каско на МПС срещу първи риск.

Покритите рискове по застрахователната полица са :

1. пътнотранспортно произшествие (ПТП), настъпило в движение на застрахованото МПС. Застрахователният договор покрива щети на МПС, изразяващи се в увреждане на гума и/или джанта, от ПТП вследствие на дупка и/или неравност
на пътя, документирано от органите на полицията (при задължително посетено от тях място на ПТП) по установения нормативен ред чрез съставяне на протокол за
ПТП с материални щети или констативен протокол за ПТП с пострадали лица;
2. щети нанесени на паркирано МПС, вследствие на пътнотранспортно произшествие (ПТП);
3. гръм / мълния. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ обезщетява щетите по МПС от посочените рискове, изразяващи се в пълно или частично изгаряне, стопяване, обгаряне, овъгляване, тлеене, опушване, както и замърсяване от действието на
вода, пяна или препарати при гасене на възникналия вследствие на рисковете пожар;
4. буря или ураган. Щетите от бурята (урагана) се изразяват в събаряне, счупване, скъсване, разкъсване, откъсване, отнасяне и други подобни механични повреди или унищожаване на МПС;
5. градушка. Обезщетяват се всички щети от действието на това събитие (счупване, натрошаване или повреждане), включително и косвените щети от измокряне след счупване на стъкла на МПС;
6. наводнение. Щетите от наводнение се изразяват в намокряне, затлачване, събаряне, отнасяне, повреждане на МПС или запълване (наводняване) на МПС;
7. тежест от естествено натрупване на сняг или лед, както и падане на ледени късове или снежни маси. Покриват се деформиране и/или разрушаване на МПС, причинени от посочените рискове, а също така и предизвикани от тежестта на
естествено образуван лед върху МПС;
8. свличане и срутване на земни пластове. Щетите по МПС от свличане или срутване на земните пластове, които се обезщетяват от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, се изразяват в деформиране, повреждане, разрушаване, затрупване, засипване или унищожаване на застрахованото МПС;
9. злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в нарушаване целостта и/или външния вид на застрахованото МПС (като разбиване, счупване, надраскване, заливане с химикали и др. подобни), но без:
а) кражба на части, оборудване, принадлежности, детайли или възли на МПС;
б) злоумишлени действия нарушаващи целостта на гумите на МПС.

Най важните моменти са:

  • Застраховат се само леки и товарни МПС до 3,5 т. на физически и юридически лица, но без МПС със специално предназначение.

    Рисковете в основното покритие се покриват без да е извършен оглед на МПС

  • Рисковете в разширеното покритие се покриват след извършен оглед, при който МПС се заснема от служител на „ЗД ЕВРОИНС” АД и се издава единствено електронен протокол за оглед.

  • При определени събития има лимит на застрахователното обезщетение на събитие.

  • Застрахователна премия над 60 лева може да се заплаща разсрочено.

  • При смяна на собственост застрахователния договор се прекратява.

Публикувано в Автокаско, Автомобилно Застраховане, Застрахователни Компании, Застрахователни Новини. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.