Полезна информация

Полезна информация и отговори на много въпроси пряко свързани със сключване на застраховка, застрахователни събития, застрахователни щети, получаване на застрахователни обезщетения и нуждата от до застраховане.

Данък върху застрахователните премии

От 01.01.2011 г. влиза в сила Законът за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) – обн. в ДВ, бр. 86 от 02.11.2010 г. С този закон се въвежда нов вид данък – данък върху застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори, рисковете по които са поети от застрахователи. Данъчната ставка на данъка върху застрахователните премии е 2 %.Научете повече в секцията Полезна информация.